KORPORACJA VIP

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korporacja VIP sp. z o.o. poważnie traktuje kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbałość o to, żeby nie musieli Państwo martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Odwiedziny na naszej stronie i przeglądanie większości informacji dotyczących spółki, jej produktów i usług są możliwe bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednak na niektórych podstronach możemy poprosić Państwa o określone informacje, z których część może być uważana za dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymamy od Państwa, na przykład kiedy będą Państwo korzystali z naszej strony. Niniejsza polityka dotyczy zarówno wszystkich odwiedzających stronę internetową jak również wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.

Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w tej sprawie, prosimy kontaktować się z naszą obsługą klienta poprzez menu „kontakt” na naszej stronie internetowej.

Korporacja VIP sp. z o.o. działając jako Administrator Danych informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych kontrahentów i klientów jest dla Korporacji VIP sp. z o.o. najwyższym priorytetem.

Kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja VIP sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ulicy Ceramicznej 3, kod pocztowy 38-120.

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami:

a) legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;

b) rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;

c) przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;

d) ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;

e) minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;

f) prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

g) ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.

h) integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

i) rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od konkretnej sytuacji związanej z relacjami pomiędzy Panią/Panem a Korporacją VIP sp. z o.o..

Spółka jako Administrator gromadzi dane osobowe, które Państwo nam dobrowolnie ujawniają:

kontaktując się z nami,

składając u nas zamówienie,

podając nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem wizytówki lub w inny sposób,

w tym w sposób automatyczny – informacje zawarte w plikach cookies oraz adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

negocjowanie, zawieranie i wykonywanie umów oraz ich rejestrowanie i rozliczanie.

dostarczanie Państwu informacji o produktach oraz spełnianie Państwa próśb o produkty,

przekazywanie odpowiedzi na Państwa pytania,

prowadzenie promocji i marketingu,

wysłanie wiadomości e-mail,

komunikowanie się z Państwem i osobami trzecimi,

zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i przepisami.

prawnie uzasadnionego interesu (monitoring osób odwiedzających siedzibę Spółki).

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją wyżej wymienionych celów.

Podanie Państwa danych osobowych na potrzeby złożenia zamówienia, podpisania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej. Czas ten może różnić się w zależności od Państwa relacji z nami oraz obowiązujących norm prawnych (dane osobowe zawarte w fakturach przechowywane będą sześć lat, dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy).

Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu:

prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do sprostowania danych osobowych,

prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji kiedy w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji które opierają się na profilowaniu.

W oparciu o dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podejmujemy ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

Prawidłowość i aktualność posiadanych przez Administratora informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Państwem. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Informacje prosimy przesłać na adres: Korporacja VIP sp. z o.o. 38-120 Czudec., ul. Ceramiczna 3 lub e-mail: info@korporacjavip.pl

POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ PORADY?
JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI. ZADZWOŃ: